Hkv banner hemsida mar24

Värdegrund inom vår förening

Som medlem, förälder, aktiv spelare och ledare gäller följande värdegrund inom HK Varberg


Idrottens värdegrund (Idrotten vill)

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Föreningens värdegrund

Handbollklubben Varberg

- tar avstånd från alla former av fusk och doping.

- tar avstånd från alla former av våld, mobbning, nollning, rasism och sexuella trakasserier.

- har nolltolerans från användandet av droger och alkohol samt rökning i samband med aktiviteter, träningar och matcher, både i våra lokaler och på sociala medier.

- respekterar alltid våra medspelare, motståndare och domare genom att vi/spelare/föräldrar uppträder på ett korrekt och sportsligt sätt mot varandra. Vi avhåller oss från alla former av kränkande tal och handlingar. Vi tollerar inte osportsliga kommentarer från läktarna vid ungdomsmatcher, elitmatcher eller övriga matcher.

Alla är välkomna till klubben under förutsättning att man inte brottsligt utnyttjar sin situation religiöst, rasistiskt och sexuellt. Alla är lika mycket värda och allas synpunkter och åsikter ska respekteras. Alla former av destruktivt tänkande skall bekämpas med ett positivt förhållningssätt.

Vi är måna om att tala positivt om klubben, laget, ledare/ledning, medlemmar och deltagare.

Det är en självklarhet att alla inom Handbollklubben Varberg arbetar för att barn, ungdomar och vuxna skall känna glädje och trygghet i samband med all handbollsutövning.

Inom Handbollklubben Varberg arbetar vi aktivt för att låta ungdomar få inflytande, bli delaktiga och få ta ansvar för utvecklingen av svensk handboll.

Klubben har tecknat ett samarbetsavtal mellan olika idrottsförbund och lokala föreningar, gällande att barn och ungdomar har rätt att välja att delta i flera olika idrotter samt prioritera de som de finner roligast. Klubben anpassar sig efter avtalet.

För att träningar skall hålla god kvalitet är klubbens ambition är att utbilda ledare utifrån Svenska Handbollförbundets tränarstege.

Klubbens ledare lämnar årligen in "utdrag ur polisens register" till kanslisten.

Vi arbetar aktivt för jämställd handboll och att på olika nivåer få in fler kvinnor i beslutande organ.

Handbollklubben Varbergs policy är att klubbens värdegrund, inför varje säsong, presenteras och undertecknas av alla berörda i föreningen.

Som medlem, förälder, aktiv spelare och/eller ledare har jag tagit del av Handbollsklubben Varbergs värdegrund och är införstådd med att följa värdegrunden.

Policy och riktlinjer för sociala medier

Vi använder oss av Facebook och Instagram för att sprida information, marknadsföring samt kommunikation om vår verksamhet. Sociala medier ger oss en möjlighet att marknadsföra vår förening och att bygga vårt varumärke. Det som skrivs och läggs ut kan få stor spridning, vilket är positivt när det är bra saker som skrivs, men som kan bli väldigt negativt och helt utanför vår kontroll när det är det omvända. Syftet med dessa riktlinjer är att alla i klubben ska få stöd, så att vi kan använda sociala medier på ett positivt sätt.

När det gäller publicering av bilder och andra personuppgifter i sociala medier är det viktigt att vi respekterar personers beslut, att kunna välja att delta eller inte. Vi ska aldrig publicera någon information om någon som inte vill vara med.

Våra spelare, eller vårdnadshavare, lämnar sitt godkännande för att publiceras med bild vid säsongens början.

Vår värdegrund ligger till grund för hur vi uttrycker oss på sociala medier.

Några särskilda meningar ur värdegrunden som är viktiga i detta sammanhang:

  • Vi tar avstånd från alla former av fusk och doping.
  • Vi tar avstånd från alla former av våld, mobbning, nollning, rasism och sexuella trakasserier.
  • Vi har nolltolerans från användandet av droger och alkohol samt rökning i samband med aktiviteter, träningar och matcher, både i våra lokaler och på sociala medier.
  • Vi är måna om att tala positivt om klubben, laget, ledare/ledning, medlemmar och deltagare.

Vi ser positivt på att medlemmar deltar på olika sätt i sociala medier. Ett engagemang i sociala medier sprider vår idrott och stärker vår förening och vårt varumärke. Det stärker också bilden av organisationen som öppen och tillgänglig. Du som person är alltid närvarande som en enskild individ, men din medverkan i sociala medier påverkar inte bara bilden av dig utan också bilden av den förening du representerar, HK Varberg.

Alla kommentarer som innebär personangrepp, etiska övertramp eller trakasserier och som går emot föreningens värdegrund, kommer omedelbart att tas bort från våra kanaler.

Stoltastarka 1024

Föreningens ledord

Styrelsen beslutade den 11 juni 2018 att följande 3 värdeord skall finnas som en tråd i all verksamhet:

Stolta

Att bära klubbmärket är något vi är stolta över. Klubben lyfts positivt av våra medlemmar. Våra medlemmar är stolta över att spela handboll och visar respekt mot medspelare som motståndare.

Starka

Vi stöttar alltid våra egna lag och kamrater inom föreningen. Vi bygger starka individer genom en allsidig träning och lyhörda ledare.

Tillsammans

Allas likas värde i en trygg idrottsmiljö. Vi i HK Varberg tar vårt samhällsansvar. Till sist; HK Varberg skulle inte fungera, om inte ett antal medlemmar tog på sig olika uppdrag. Fler eldsjälar behövs alltid oavsett om det är ett litet eller stort uppdrag. Välkommen!

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub