Neutral banner william sept

Värdegrund inom vår förening

Som medlem, förälder, aktiv spelare och ledare gäller följande värdegrund inom HK Varberg


Idrottens värdegrund (Idrotten vill)

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.


Föreningens värdegrund

Handbollsklubben Varberg

- tar avstånd från alla former av fusk och doping.

- tar avstånd från alla former av våld, mobbning, nollning, rasism och sexuella trakasserier.

- har nolltolerans från användandet av droger och alkohol samt rökning i samband med aktiviteter, träningar och matcher, både i våra lokaler och på sociala medier.

- respekterar alltid våra medspelare, motståndare och domare genom att vi/spelare/föräldrar uppträder på ett korrekt och sportsligt sätt mot varandra. Vi avhåller oss från alla former av kränkande tal och handlingar. Vi tollerar inte osportsliga kommentarer från läktarna vid ungdomsmatcher, elitmatcher eller övriga matcher.

Alla är välkomna till klubben under förutsättning att man inte brottsligt utnyttjar sin situation religiöst, rasistiskt och sexuellt. Alla är lika mycket värda och allas synpunkter och åsikter ska respekteras. Alla former av destruktivt tänkande skall bekämpas med ett positivt förhållningssätt.

Vi är måna om att tala positivt om klubben, laget, ledare/ledning, medlemmar och deltagare.

Det är en självklarhet att alla inom Handbollsklubben Varberg arbetar för att barn, ungdomar och vuxna skall känna glädje och trygghet i samband med all handbollsutövning.

Inom Handbollsklubben Varberg arbetar vi aktivt för att låta ungdomar få inflytande, bli delaktiga och få ta ansvar för utvecklingen av svensk handboll.

Klubben har tecknat ett samarbetsavtal mellan olika idrottsförbund och lokala föreningar, gällande att barn och ungdomar har rätt att välja att delta i flera olika idrotter samt prioritera de som de finner roligast. Klubben anpassar sig efter avtalet.

För att träningar skall hålla god kvalitet är klubbens ambition är att utbilda ledare utifrån Svenska Handbollförbundets tränarstege.

Klubbens ledare lämnar årligen in "utdrag ur polisens register" till kanslisten.

Vi arbetar aktivt för jämställd handboll och att på olika nivåer få in fler kvinnor i beslutande organ.

Handbollsklubben Varbergs policy är att klubbens värdegrund, inför varje säsong, presenteras och undertecknas av alla berörda i föreningen.

Som medlem, förälder, aktiv spelare och/eller ledare har jag tagit del av Handbollsklubben Varbergs värdegrund och är införstådd med att följa värdegrunden.

Stoltastarka 1024

Föreningens ledord

Styrelsen beslutade den 11 juni 2018 att följande 3 värdeord skall finnas som en tråd i all verksamhet:

Stolta

Att bära klubbmärket är något vi är stolta över. Klubben lyfts positivt av våra medlemmar. Våra medlemmar är stolta över att spela handboll och visar respekt mot medspelare som motståndare.

Starka

Vi stöttar alltid våra egna lag och kamrater inom föreningen. Vi bygger starka individer genom en allsidig träning och lyhörda ledare.

Tillsammans

Allas likas värde i en trygg idrottsmiljö. Vi i HK Varberg tar vårt samhällsansvar. Till sist; HK Varberg skulle inte fungera, om inte ett antal medlemmar tog på sig olika uppdrag. Fler eldsjälar behövs alltid oavsett om det är ett litet eller stort uppdrag. Välkommen!

Md csr vsu hk varberg myclub
Md socialamedier
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub